Skip to main content
Rask levering – Pris på forespørsel!
Tips & tricks    Om oss    Kontakt    Besøk

Salgs- og leveringsbetingelser

1 TILBUD
Alle tilbud er uforbindtlige. Avtale er først inngått når Nothuset’s ordrebekreftelse foreligger.

2 LEVERING OG RISIKOOVERGANG
Leveringssted er NOTHUSET’s eget lager, hvis ikke annet leveringssted er avtalt. Risikoen går over på kjøperen når gjenstanden er opplesset for transport fra Nothuset’s lager.

3 SALGSPANT
NOTHUSET forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for sine tilgodehavender inntil disse, inkludert eventuelle renter og omkostninger er fullt ut betalt. Aksept, sjekk eller gjeldsdokument anses ikke som
betaling før de er innfridd i sin helhet. Nothuset har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake dersom kjøperen misligholder sin betalingsplikt.

4 PRISBEREGNING
Alle priser er å forstå ekskl. merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter. I tilfeller hvor pris ikke er avtalt, skal leveringsdagens pris gjelde. Er pris avtalt, tas det for importerte varer forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringstidspunktet overstiger kursen på prisfastsettelses-tidspunktet med mer enn 2 %. Innsigelse mot fakturaen må meddeles Nothuset innen 10 dager etter mottak av faktura.

5 BETALINGSBETINGELSER
Kontant ved varelevering med mindre annet fremgår av skriftlig avtale.

6 LEVERINGSTID
Oppgitt leveringstid er veiledende hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt. Det tas forbehold om mellomsalg.

7 ERSTATNING OG HEVING VED FORSINKET LEVERING.
For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. Dersom den avtalte leveringstiden ikke overholdes og forsinkelsen ikke kan tilskrives kjøpers forhold, kan kjøperen kreve en
konvensjonalbot på 0,5% for hver hele ukes forsinkelse, dog maksimalt 5% regnet av kjøpesummen(eks mva) for den forsinkede delen av leveransen.

Konvensjonalbot ytes kun dersom kjøper kan dokumentere at forsinkelsen har medført et økonomisk tap. Er forsinkelsen vesentlig kan kjøper heve kjøpet.

8 KJØPERENS PLIKT TIL Å MOTTA SALGSGJENSTANDEN
Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Selv om kjøperen unnlater å motta leveringsklar salgsgjenstand når leveringstiden er inne, eller levering for øvrig ikke kan skje som følge av forhold på kjøperens side, er kjøperen likevel forpliktet til å betale som om salgsgjenstanden hadde vært levert.

Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan Nothuset heve kjøpet og kreve erstatning. For øvrig gjelder bestemmelsene i kjøpsloven §§ 72, 73 (1) og 74–78. Nothuset forbeholder seg også retten til å fakturere lagerleie dersom kjøper ikke kan motta bestilte varer til avtalt tid.

9 FORCE MAJEURE
Nothuset’s ansvar bortfaller dersom forsinkelsen skyldes en leveringshindring som Nothuset ikke med rimelige midler kunne unngå. Inntreffer slike leveringshindringer, forlenges leveringstiden med den tid
hindringen varer. Ved lengre varighet kan avtalen heves av en part når fortsatt bundethet vil virke urimelig. Dersom en av partene ønsker å benytte seg av dette punkt, må det uten unntak gjøres skriftlig.

10 REKLAMASJON OVER MANGLER
Kjøperen plikter å undersøke varen for eventuelle transportskader eller mangler ved mottak. Mangler som er eller burde vært oppdaget, kan bare påberopes hvis reklamasjon er kommet frem til Nothuset skriftlig innen 3 dager fra levering. Mangler som først kan oppdages når salgsgjenstanden er montert og tatt i bruk, kan påberopes dersom reklamasjon skjer innen 3 dager etter at mangelen er eller burde vært
konstatert. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller dersom mangelen skyldes at bruk eller oppbevaring av gjenstanden ikke har vært i henhold til bruksanvisning eller andre instruksjoner, og betinger at periodisk vedlikehold er utført i henhold til rette prosedyrer. Kjøperens rett til å påberope mangel bortfaller også dersom en mangel blir reparert eller salgsgjenstanden blir forandret av andre enn Nothuset uten Nothuset’s samtykke.

11 RETTING AV MANGLER
Forutsatt gyldig reklamasjon har kjøperen krav på at Nothuset retter mangelen innen rimelig tid. Er mangelen av en slik art at kjøperen selv kan reparere den, har Nothuset oppfylt sine forpliktelser når de sender kjøperen den eller de deler som er nødvendige. Defekte deler skal sendes Nothuset så snart mangelen er oppdaget. Hvis retting mest økonomisk kan skje hos Nothuset, kan Nothuset kreve at kjøperen medvirker til transport av salgsgjenstanden til Nothuset’s verksted. Nødvendige transportomkostninger bæres av Nothuset. Nothuset har under enhver omstendighet oppfylt sine forpliktelser dersom de etter sitt valg og på sin bekostning foretar omlevering av ny, mangelfri salgsgjenstand.

12 KJØPERENS HEVNINGSRETT VED MANGELFULL LEVERING
Dersom NOTHUSET avhjelper en mangel innen rimelig tid, har kjøperen ikke anledning til å heve kjøpet. Et eventuelt krav om å heve kjøpet må fremsettes straks det er konstatert at mangelen ikke vil bli avhjulpet innen rimelig tid.

Hvis kjøperen hever kjøpet, kan han kreve kjøpesummen tilbake uten tillegg av renter mot å stille salgsgjenstanden til Nothuset’s disposisjon i sitt lokale. Hvis salgsgjenstanden har vært i bruk, skal Nothuset godskrives vanlig leie.

13 ANSVARSBEGRENSNING
Nothuset plikter ikke å betale noen form for erstatning eller yte prisavslag hvis en kontraktsmessig mangel blir avhjulpet (jfr. pkt. 13) eller hvis kjøperen har tapt sin rett til å heve kjøpet. Nothuset er ikke i noe tilfelle pliktet til å erstatte produksjonstap eller andre indirekte tap eller skader. Erstatningskrav er under enhver omstendighet begrenset til 5 % av salgsgjenstandens pris opp til kr. 100.000,- og 2,5 % av overskytende beløp. Bestemmelsene i dette punktet trer i stedet for kjøpslovens § 40 og 67-69. Utgifter kjøper har hatt til å la andre enn Nothuset foreta reparasjoner o.l. på det solgte, kan ikke kreves erstattet.

14 PRODUKTANSVAR
Dersom bruken av salgsgjenstanden volder skade på person, bærer Nothuset ansvaret hvis skade har årsak i uaktsomthet fra Nothuset’s side. For skader som salgsgjenstanden eller bruken av den volder på
formuesgoder, derunder råvarer eller halvfabrikata som bearbeides av salgsgjenstanden, svarer Nothuset ikke erstatning. Nothuset’s produktansvar følger av Produktansvarsloven, likevel slik at Nothuset’s ansvar er begrenset oppad til en million kroner pr. skadetilfelle.

15 RETUR
Eventuell retur av salgsgjenstanden og godtgjørelse for denne kan kun skje etter skriftlig avtale med Nothuset, og skjer for kjøpers regning og risiko. Varer som returneres må være i samme stand som da de ble levert fra Nothuset, i originalemballasje der dette er benyttet, og kurant for Nothuset. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.

Varer av samme type skal være sortert og pakket på samme måte som da de ble levert fra Nothuset; ellers belastes kjøper for evt. merarbeid som Nothuset blir påført. Alle frakter i forbindelse med returer, betales av kjøper.

Godkjent retur krediteres med opprinnelig fakturapris (minus event. rabatt) minus 20 % returgebyr. Retur med samlet verdi under kr. 400,- etter returdagens pris krediteres ikke. Hvis returen skyldes feil Nothuset er ansvarlig for, krediteres fakturabeløp uten fradrag.

16 PERSONOPPLYSNINGER
Nothuset er ansvarlig for håndteringen av de personopplysninger som kjøper gir igjennom å registrere seg som firmakunde og/eller handle online eller gjennom telefon/e-post/brev/facebook. Gjennom dette godkjenner kjøper at Nothuset lagrer og bruker disse opplysningene som forutsatt.

17 TVISTER
Enhver tvist mellom Nothuset og kjøper knyttet til innholdet i overstående salgs- og leveringsbetingelser, herunder avtaler inngått i tilknytning til disse, skal forsøkes løst ved forhandlinger.

Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten løses etter norsk rett ved ordinær domstolsbehandling med Sandnessjøen Tingrett som verneting.

    0
    Din handlekurv
    Handlekurven din er tom